Novel Corona Covid-19 ELS Equidistant Letter Sequens code WAR!

EZECHIËL 6:9-10 SV-RJ
Dan zullen uw ontkomenen Mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat Ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van Mij afgeweken is, en door hun ogen, die hun drekgoden nahoereren; en zij zullen een walging aan zichzelven hebben over de boosheden, die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben; Ik heb niet tevergeefs gesproken, van hun dit kwaad aan te doen.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie

JEREMIA 49:5 SV-RJ
Ziet, Ik zal vreze over u brengen, spreekt de Heere, de HEERE der heirscharen, van allen, die rondom u zijn, en gijlieden zult, een iegelijk voor zich henen, uitgedreven worden, en niemand zal den omdolende vergaderen.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie

PSALMEN 78:50 SV-RJ
Hij woog een pad voor Zijn toorn; Hij onttrok hun ziel niet van den dood; en hun gedierte gaf Hij aan de pestilentie over.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie

voor uitleg over Equidistant Letter Sequens code zie de video van Chuck Missler